Prava korišćenja

Vlasništvo nad sadržajem

Internet sajt www.kosarka.me privatno je vlasništvo pri čemu su sva prava zadržana, ukoliko nije naznačeno drugačije. Korišćenjem informacija ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). Kosarka.me zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da isti stupaju na snagu danom njihove objave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Prava korišćenja.

Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju sajtu. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja.

Poricanje garancije

Kosarka.me ne daje nikakve garancije, niti odgovara za:

  • tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu, osim onih koje se odnose na usluge sajta, za koje odgovara u skladu sa Opštim uslovima za dostupnost i pružanje tih usluga, u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše tu oblast.
  • za brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta,
  • za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovog sajta. Korišćenjem sajta prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. Kosarka.me zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj sajt.

Ograničenje odgovornosti

Kosarka.me ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovorni nijednom korisniku:

  • za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu,
  • za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom.
  • za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa. Svi stavovi izneti u okviru sajta nisu stavovi, već ih na sajtu samo prenosimo "onakve kakve jesu" i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a sajt će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

 Pristanak na pravila i uslove korišćenja sajta

Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja sajta u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta.